پاپ_آپ

آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

نقشه مدل اوتو آپدیت(آنلاین) شاخص MJO یا مادن جولیان

نقشه مدل اوتو آپدیت(آنلاین) شاخص MJO یا مادن جولیان

نوسان مادن جولیان (Madden Julian Oscillation= MJO)


پدیده نوسانی مادن- جولیان (MJO) شکل غالب تغییر پذیری زیر فصلی گرمسیری مناطق حاره و فوق حاره میباشد که در سیستم چرخه جو-اقیانوس نقش مهمی را ایفا میکند.مادن و جولیان فشار هوای سطح دریا و حرکت باد در لایه های مختلف جو در پهنه اقیانوس آرام را مورد ارزیابی قرار دادند.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺎدن – ﺟﻮﻟﻴﺎن

ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺎدن ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻳﻚ ﮔﺮدش ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ای اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدن و‬ ‫ﺟﻮﻟﻴﺎن (۱۷۹۱) ﻛﻪ داده ﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺰﻳﺮه ﻛﺎﻧﺘﻮن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺷﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ، ﻛﺸﻒ‬ ‫ﺷﺪ . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﺻﻮﻻ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺮق ﺳﻮ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻗﻮی دارای ﺷﺪت ﺑﺎرش ﺑﺮ روی اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎی‬ ‫ﻫﻨﺪ و آرام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻲ ﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎرش اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻏﺮب‬ ‫اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در راﺳﺘﺎی ﺷﺮق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روی آﺑﻬﺎی ﺳﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰی و ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام‬ ‫ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ،ﻗﺎره اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺑﻮﻳﮋه ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.‬

منبع: وبسایت جامع هوا و اقلیم شناسیمطالعه بیشتر: 

عنوان نشریه: هواشناسي كشاورزي : بهار و تابستان 1393 , دوره 2 , شماره 1 ; از صفحه 32 تا صفحه 44

 (MJO)عنوان مقاله:  اثر نوسان مادن - جوليان بر تغييرات تبخير و تعرق مرجع در مناطق جنوبي ايران

نویسندگان:  سبزي پرور علي اكبر*, نادري مقدم فرزاددانلود

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش